רכש גומלין

במסגרת שלל פעילות המשרד בענפי המשפט המסחרי והעסקי, משרדנו מתמחה בתחום רכש הגומלין.

המדובר בתחום סבוך ומורכב אשר ככזה מרתיע גופים שונים ממימוש פעילות מסחרית ועסקאות המצריכות רכש גומלין או חושף אותם לסנקציות בשל הפרות מצידם ואי עמידה בדרישות הדין.

עם זאת, באמצעות ליווי משפטי צמוד ואישי של משרדנו , אנו פועלים למימוש אופטימלי של זכויות לקוחותינו בתחום, כך, שלא רק שלא יימנעו מהגשת הצעות למכרזים המחייבים רכש גומלין, אלא שאף יעשו כן באופן יעיל ואופטימלי אשר ייטיב עמם מסחרית ויצמצם ככל הנתן חשיפה לסנקציות במקרי הפרה.

רכש גומלין הוא חובה שמוחלת על אדם או גוף אשר מגיש הצעה במכרז ממשלתי, מכרז של רשות עירונית או מכרז שלקופת חולים, לבצע שיתוף פעולה תעשייתי ו/או לרכוש בתמורה לזכייתו במכרז מוצרים או שירותים מסויימים תוצרת ישראל, וזאת בשיעורים ספציפיים מגובה ההצעה הצעותיהם.

לחובה זאת, אשר רבים לא מודעים לה, השלכה על תמחור ההצעה, על חשיפת המציע לסנקציות במקרי הפרה ואף על פסילתו בעתיד מלהגיש הצעות למכרזים ממשלתיים ו/או עירוניים מסוימים.

תנאי רכש הגומלין מוסדרים בדין במסגרת חוק וכן בשורת תקנות ספציפיות, הכל לצד אמנות והסכמים בינלאומיים, הקובעים חריגים והקלות ביחס לדין.

שיעורי רכש הגומלין
חובת רכש הגומלין הינה נגזרת מסכום ההצעה במכרז והיקפה משתנה בהתאם לסוג המכרז שפורסם, זהות המציע ומקום מושבו. לעיתים, אף ניתן לקבל פטור כולל מחובת רכש גומלין, או לקבל הקלות במימושו.

בכלל אצבע לא מחייב, וטרם דיון בהקלות מכוח אמנות בינלאומיות, ניתן לומר, כי שיתוף פעולה תעשייתי שאינו קשור ברכש ציוד בטחוני, יעמוד על 35% לפחות משווי העסקה או ההתקשרות, ואילו במקרה של רכש ציוד בטחוני כאמור, יעמוד על 50% לפחות.

מה ייחשב כרכש גומלין
• טובין שיוצרו בישראל, עם הגבלות אשר קבועות בדין.
• שירותים מסוימים
• מחקר ופיתוח
• העברת ידע
• סעיף סל המאפשר לרשפ"ת שיקול דעת.

מה לא ייחשב כרכש גומלין
רכישת מניות של תאגידים אשר חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 חל עליהן, בישעור שבו אין הרוכש נעשה לבעל עניין כהגדרתו בחוק ניירות ערך הנ"ל.
הוצאות, לרבות עמלות לסוכנים, שהוצאו לשם קידום מכירות של ספק חוץ בישראל.

חשיבות הייעוץ המשפטי טרם הגשת ההצעה
על אף שהמחוקק ניסה להסדיר את תחום שיתוף הפעולה התעשייתי ורכש הוגמלין באופן נהיר וברור, בפועל קיימות לאקונות ואי בהירויות רבות באשר לתחולת הדין, וטיב השירותים והטובין אשר ייחשבו כרכש גומלין.
הואיל ועל המציע לצרף עוד במועד ההצעה תוכנית ברורה של רכש הגומלין ושיתוף הפעולה התעשייתי אותו בכוונתו לבצג, כאשר הפרה של אלה עלולה לגרור סנקציות, קיימת חשיבות לקבל ייעוץ אישי ומקצועי טרם הגשת ההצעה.
אנו זמינים לרשותך ועבורך.

חקיקה רלבנטית, הנחיות והסכמים
• חוק חובת מכרזים, התשנ"ב -1992.
• תקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), התשס"ז – 2007.
• תקנות העיריות (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), תש"ע-2010.
• תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995.
• הוראות תכ"ם פרק 7.12.5 – שיתוף פעולה תעשייתי.
• הסכם GPA – Governmental Procurement Agreement.

דילוג לתוכן